‘La primera hora’ et porta sort amb la Grossa de Cap d’Any

La primera hora sorteja butlletes per a la Grossa de Cap d’Any!

El divendres 20 de desembre, al programa de Quim Morales se sortejaran 10 butlletes (5 per guanyador) del número 00105 de la Grossa de Cap d’Any, gentilesa de Loteria de Catalunya.

Hi haurà un total de 2 guanyadors que s’enduran 5 bitllets del número 00105. Sabeu que si el número surt premiat podeu guanyar fins a 1 milió d’euros, dos-cents mil euros per bitllet?

GUANYADORS: 

Guillem Riba Rossy

Maria Pilar Cabré Garrido

RECOLLIDA DELS BITLLETS:

Els noms dels 2 guanyadors de les butlletes es publicaran al web de RAC105.

Caldrà recollir els bitllets a la recepció de la ràdio (av. Diagonal, 477, planta 15) abans del dilluns 30 de desembre a les 21 h, identificant-se amb el DNI, en aquest horari: de 8 a 21 h de dilluns a divendres i de 9.30 a 20.30 h dissabtes i diumenges. El 25 i 26 de desembre la recepció de la ràdio romandrà tancada.

En cas de no poder-los recollir personalment, qui ho faci haurà de portar una fotocòpia del DNI del guanyador i la seva autorització, i una fotocòpia del DNI de la persona que els recull.

A banda dels guanyadors, s’extraurà una llista de suplents, que no es publicarà.

Les persones que no recullin a temps el bitllet perdran el dret a tenir-lo; els bitllets es retornaran sense excepció a Loteria de Catalunya.

 

CONDICIONS PARTICULARS DE PARTICIPACIÓ: 

Primera – Àmbit objectiu

RadioCat XXI (RAC105) organitza l’acció comercial La grossa extraordinària de Cap d’Any, amb la finalitat d’obsequiar 2 guanyadors del sorteig que es faci in situ al programa La primera hora que s’emet el dia divendres 20 de desembre del 2019, que tindrà 5 bitllets del número 00105 de la loteria Grossa de Cap d’Any 2019 per a cada guanyador.

Cadascuna de les persones guanyadores podria guanyar un milió d’euros (dos-cents mil euros per bitllet), en el cas que el número d’aquest bitllet resultés guanyador del primer premi del sorteig Grossa de Cap d’Any, que es farà el dia 31 de desembre del 2019.

Segona – Àmbit subjectiu i forma de participació

Els oients de RAC105 i seguidors de la Grossa majors d’edat podran participar en un sorteig organitzat pel programa La primera hora mitjançant trucada telefònica i que es farà durant l’emissió del programa del divendres 20 de desembre.

Tercera – Lloc de celebració, mecànica del sorteig i premis

Tan bon punt acabi la participació dels oients el divendres 20 de desembre a les 11 h, es farà un sorteig a les dependències de RAC105.

Les persones guanyadores de cada sorteig es triaran de manera aleatòria mitjançant un programa informàtic d’entre el nombre total de participants que hagin trucat al programa per participar-hi.

Mitjançant el mateix programa informàtic, també es triarà de manera aleatòria un determinat nombre de suplents que, per ordre correlatiu, si escau, passaran a ocupar la posició d’aquells guanyadors que no compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

A continuació es detalla el nombre de guanyadors de cada sorteig i el premi que correspon a cadascun, així com el nombre de suplents:

Primer sorteig

Programa: La primera hora

Data: 20 de desembre del 2019

Guanyadors: dos (2)

Premi: cinc (5) bitllets per a cada guanyador del número 00105 de la Grossa de Cap d’Any 2019

Suplents: dos (2)

Després de celebrar tots els sortejos, els noms dels guanyadors es faran públics a través de la pàgina web de RAC105.

A banda dels guanyadors, el dia del sorteig s’extraurà una llista de suplents, que no es publicarà.

Cada guanyador ha de passar a recollir els bitllets a l’adreça esmentada de les oficines de RAC105 (ubicades a l’avinguda Diagonal, 477, planta 15 de Barcelona, 08036), on se li lliuraran un cop s’hagi acreditat amb el DNI a la recepció de la ràdio abans del dilluns 30 de desembre a les 21 h i en aquest horari: de 8 a 21 h de dilluns a divendres i de 9.30 a 20.30 h dissabtes i diumenges. El 25 i 26 de desembre la recepció de la ràdio romandrà tancada. En cas de no poder-los recollir personalment, qui ho faci haurà de portar una fotocòpia del DNI del guanyador i la seva autorització, i una fotocòpia del DNI de la persona que els recull.

Les persones guanyadores d’aquesta acció, inicials o suplents, que no recullin els bitllets dins d’aquest termini perdran el dret sobre el premi, que es retornarà sense excepció a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteria de Catalunya), atesa la condició de RAC105 de dipositària dels bitllets destinats a la present acció.

L’organització es reserva el dret a declarar deserts els premis d’aquesta acció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació per qualsevol causa

Quarta – Condicions i requisits de participació

Els participants en l’acció han de ser majors d’edat.

Només es podran guanyar 5 bitllets per persona. La persona que hagi resultat guanyadora d’un dels sortejos no podrà participar en el sorteig següent. Haver estat triat suplent en un sorteig, sempre que no s’hagi estat agraciat amb un bitllet, no és impediment per participar en l’altre.

No hi pot participar personal adscrit a Loteria de Catalunya ni a RAC105, ni tampoc cap persona relacionada professionalment amb l’acció o amb la seva publicitat.

Si algun dels participants potencialment guanyador no compleix els requisits de participació, RAC105 assignarà el premi que li hauria de correspondre als suplents de manera correlativa.

Cinquena – Dret d’ús d’imatge i veu i dades de caràcter personal

El fet de participar en aquesta acció comercial implica el consentiment per a l’ús del nom i cognoms, la difusió de la imatge i la reproducció de la veu dels guanyadors beneficiaris de l’acció, de manera que RAC105 es reserva el dret d’ús sobre els esmentats conceptes amb finalitats exclusivament publicitàries i d’acció comercial de RAC105, inclosos qualssevol drets de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica, i sense que els participants puguin reclamar cap indemnització econòmica ni per cap altre concepte per a l’exercici dels esmentats drets de l’organització.

RAC105 incorporarà el nom dels guanyadors en un fitxer de dades de la seva titularitat amb l’exclusiva finalitat de gestionar la present acció promocional i procedir al lliurament dels premis. Es garanteix el tractament de la informació d’acord amb la legislació vigent i l’exercici dels drets dels participants. Més informació del tractament de dades per part de RAC105 a www.rac105.cat.

Els guanyadors, pel sol fet de participar en aquesta acció comercial, accepten expressament la comunicació de dades que es determina en el paràgraf anterior. 

Sisena – Xarxa de comunicacions 

RAC105 resta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d’un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, per internet, etc.) que impedeixi el desenvolupament normal de l’acció per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe. 

Setena – Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta acció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que RAC105 adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi. 

Vuitena – Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web de RAC105, www.rac105.cat

RAC105 es reserva el dret de modificar les condicions de la present acció en qualsevol moment i, fins i tot, d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que n’hi hagi causa justificada. En aquests supòsits, l’organització es compromet a comunicar, a través del web de RAC105, les bases modificades, o si s’escau, l’anul·lació de l’acció, de manera que aquesta informació sigui accessible a tots els participants.

Consulteu aquí les condicions generals de participació

Notícia

19 Desembre 2019

ALTRES NOTÍCIES
Estàs escoltant